Uitgelicht

Share

Goedkeuring van de programmawet: de belangrijkste wijzigingen voor 2021

Met de goedkeuring van de programmawet op 20 december 2020 treden verschillende fiscale maatregelen in werking. Het gaat om diverse wijzigingen die zowel betrekking hebben op de aangifte personenbelasting alsook op de fiscaliteit van uw onderneming. We vatten de belangrijkste zaken even samen: 

Verhoogde investeringsaftrek

De investeringsaftrek laat toe om een percentage van investeringen af te trekken van de belastbare winst.  Naar aanleiding van de COVID-19 werd het percentage van het fiscaal voordeel verhoogd van 8 % naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart en 31 december 2020.

Om ondernemingen te stimuleren om productieve investeringen te doen worden de maatregelen verlengd tot december 2022. Bekijk dus zeker met je dossierbeheerder of eventuele geplande investeringen in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel.

Verlaagd BTW-tarief

Het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw bestaat momenteel enkel voor een select aantal steden en gemeenten. Vanaf 1 januari 2021 wordt de regeling onder bepaalde voorwaarden uitgebreid naar het gehele Belgische grondgebied.

Wij verwijzen u graag door naar dit artikel in onze eerdere nieuwsbrief waarin beide regelingen werden samengevat.

Vermindering bedrijfsvoorheffing opleiding

  • Voor niet-wettelijk verplichte opleidingen kunnen werkgevers een vermindering van bedrijfsvoorheffing bekomen. U onthoudt alvast de volgende voorwaarden:
  • Opleiding is niet verplicht volgens wet, decreet, CAO of andere regelgeving
  • Werknemer moet 6 maanden in dienst zijn
  • Opleidingsduur minimaal 10 dagen (KMO: 5 dagen) te presteren in onafgebroken periode van 30 dagen (KMO: 75 dagen ). Voor ploeg-nachtarbeiders bedraagt de periode 60 dagen.
  • Fiscaal voordeel van 11,75 % op de maandbezoldiging (maximaal € 3.500,00/medewerker) waarin de opleiding eindigt.

Gezinsfiscaliteit

Kinderopvang

Een geplafonneerd deel van de kosten voor kinderopvang kunnen in de aangifte personenbelasting worden opgenomen en geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45 %. U onthoudt de volgende wijzigingen:

  • Verhoging leeftijdsgrens van 12 jaar naar 14 jaar (voor kinderen met een zware handicap verhoogt de leeftijdsgrens van 18 jaar naar 21 jaar)
  • Stijging van het maximumbedrag van € 11,20 (2019) naar € 13,00 (2020)

Nieuw is dat de belastingvermindering nu ook mogelijk is voor de kosten van professionele thuisopvang voor zieke kinderen. Voor niet-professionele opvang wordt er geen belastingvermindering toegekend

Mantelzorg

Belastingplichtigen die een zorgbehoevende grootouder, ouders of broer/ zus van meer dan 65 jaar in huis nemen genieten een verhoging van de belastingvrije som van € 4.900,00. (voorheen € 3.270,00)

Divers

Bankrekening saldi

Het CAP is een databank waarin onder meer de gegevens van de bankrekeningnummers worden bijgehouden.  Onder bepaalde voorwaarden kunnen deze gegevens door de fiscus worden nagekeken. Nieuw vanaf 2021, zullen nu ook de saldi van de bankrekeningen bij Belgische financiële instellingen worden verzameld door het CAP. Een eerste stap(je) naar een vermogenskadaster ?

Bevriezing index

De meeste fiscale voordelen worden wettelijk vastgelegd op een bedrag dat vervolgens jaarlijks wordt geïndexeerd. Verschillende fiscale maatregelen zullen gedurende 4 jaar echter worden bevroren op het niveau van 2019 en zullen dus niet worden geïndexeerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de vrijstelling voor interesten uit spaarrekeningen, dividenden, lange termijnsparen en giften.

Verhoging accijnzen sigaretten

Om het roken te ontmoedigen worden de accijnzen op sigaretten en tabak verhoogd in 2021. Zo  zal u voor een pakje sigaretten waarvoor u in 2020 € 6,80 betalen in 2021 € 7,50 betalen. Ook voor de jaren 2022, 2023 en 2024 worden er verhogingen gepland.

Heb je vragen of opmerkingen over de gewijzigde regelingen neem dan contact op. Ons team staat jou met plezier bij voor het beantwoorden van jouw opmerkingen en vragen.

 

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak