Nieuws

Share

Internationale fiscaliteit

Tegenwoordig komt het steeds vaker voor dat burgers niet alleen in België, maar ook in het buitenland belangen hebben. Over de fiscale gevolgen hiervan circuleren er echter heel wat foute beweringen en tal van misverstanden. Maar fouten kunnen, zelfs als ze te goeder trouw werden gemaakt, achteraf zeer duur blijken. Hierna volgt een beknopt overzicht van enkele basisbeginselen voor de internationale fiscaliteit voor particulieren.

Centraal begrip: rijksinwoner

Enkel “rijksinwoners” in de zin van de wet zijn onderworpen aan de personenbelasting.

Het is niet altijd gemakkelijk om te bepalen of iemand rijksinwoner is, omdat per geval alle feitelijke elementen moeten worden geanalyseerd. Er zijn geen eenduidige, uniforme voorwaarden, maar sommige van de volgende elementen kunnen, bij wijze van voorbeeld, doorslaggevend zijn: 

  • De inschrijving in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, wat leidt tot een vermoeden van de hoedanigheid van rijksinwoner
  • Het bezit van onroerend goed in België
  • Het feit dat de kinderen in België naar school gaan
  • De uitoefening van een beroepsactiviteit in België
  • Enz.

De fiscus kan daarbij gebruik maken van vele, soms enigszins onverwachte elementen. Zo werd bijvoorbeeld rekening gehouden met het feit dat een belastingplichtige elk jaar een Belgische jachtvergunning aanvroeg en betaalde ...

Waarop worden rijksinwoners belast?

Rijksinwoners worden, op enkele uitzonderingen na, belast op al hun inkomsten wereldwijd. In de praktijk betekent dit dat een rijksinwoner die inkomsten ontvangt in het buitenland, in principe al deze inkomsten moet aangeven in zijn of haar Belgische aangifte in de personenbelasting.

Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen op dit beginsel bestaan, maar nogmaals, het is belangrijk de zaak geval per geval te analyseren, aangezien deze uitzonderingen meestal zullen afhangen van bilaterale verdragen tussen België en de andere betrokken staten, en de inhoud van die dubbelbelastingverdragen kan variëren.

Bovendien moeten deze inkomsten, zelfs wanneer zij door de verdragen in België zijn vrijgesteld, doorgaans toch worden aangegeven omdat het beginsel van progressievoorbehoud van toepassing is. Dit betekent dat, zelfs als de inkomsten vrijgesteld zijn, ze in aanmerking worden genomen voor het bepalen van de marginale belastingvoet die van toepassing zal zijn voor de andere inkomsten van de belastingplichtige.

Een ander aandachtspunt is ten slotte de verplichte aangifte, voor rijksinwoners, van buitenlandse rekeningen. Een element in de aangifte waaraan belastingplichtigen met een zuiver Belgische binnenlandse situatie vaak snel aan voorbijgegaan, maar dat cruciaal is voor een belastingplichtige die regelmatig in het buitenland vertoeft en er een rekening heeft.

Wat met niet-ingezetenen?

Een persoon die geen rijksinwoner is, kan in België toch belasting verschuldigd zijn (niet in de personenbelasting, maar wel in de belasting van niet-inwoners (BNI)) voor bepaalde inkomsten waarvoor er een band is met België.

Dat is typisch het geval voor inkomsten uit onroerend goed die men in België bezit, voor dividenden of interesten van Belgische oorsprong, of inkomsten uit een beroepsactiviteit die in bepaalde gevallen in België wordt uitgeoefend.

Als niet-ingezetene heeft men wel het voordeel dat de belastingdienst niet geïnteresseerd zal zijn in de verschillende andere inkomsten en rekeningen in het buitenland.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak