Nieuws

Share

Niet verantwoorde kosten en de aanslag op geheime commissielonen

Niet afdoende verantwoorde kosten binnen een onderneming kunnen fiscaal gesanctioneerd worden met een zogenaamde aanslag op geheime commissielonen. Denk daarbij in de eerste plaats aan lonen, vergoedingen of commissie die werden betaald door een onderneming, maar niet correct werden verwerkt op een fiscale fiche.
Echter, het toepassingsgebied van deze sanctie is aanzienlijk ruimer. Het is dus zinvol om toch nog eens de belangrijkste punten van de regeling te overlopen:

Toepassingsgebied/

1 - Niet-verantwoorde kosten en voordelen

Ficheverplichting

Beroepskosten zijn in regel pas fiscaal aftrekbaar in geval deze worden verantwoord door bewijsstukken. In geval van bezoldigingen, erelonen en commissies zijn deze kosten bovendien onderworpen aan een wettelijke documentatieverplichting.

De ficheverplichting geldt onder andere voor de volgende kosten:

  • Lonen en voordelen alle aard toegekend aan werknemers/ bedrijfsleiders
  • Vergoedingen toegekend aan zelfstandige verkrijgers (commissies, makelaarslonen)

Concreet houdt dit in dat vennootschappen jaarlijks tijdig een fiche indienen bij de FOD Financiën. Deze fiches laten FOD Financiën toe om op eenvoudige wijze na te gaan of alle vergoedingen ook in hoofde van de genieter correct werden gedeclareerd.

Niet correcte naleving van deze ficheverplichting maakt dat betaalde vergoedingen mogelijk zullen worden onderworpen aan de zogenaamde aanslag op geheime commissielonen. Dit houdt concreet in dat de vergoedingen afzonderlijk worden belast bij de uitkerende vennootschap.

Tarief

  • Een afzonderlijke heffing t.b.v. 100% van de niet-verantwoorde kosten, indien de genieter een natuurlijke persoon is
  • Een afzonderlijke heffing t.b.v. 50% van de niet-verantwoorde kosten, indien de  genieter een rechtspersoon is

Voor een niet-verantwoorde commissie uitbetaald aan een natuurlijk persoon ten bedrage van € 10.000,00 resulteert dit dus in een effectieve belasting van € 10.000.00. Eenzelfde niet-verantwoorde commissie aan een genieter rechtspersoon, levert een effectieve belasting op van 5.000 EUR …

Sedert aanslagjaar 2021 zijn deze bijzondere aanslagen bovendien niet meer fiscaal aftrekbaar. Met andere woorden: wordt er een vergoeding betaald van € 10.000, dan zal de aanslag hierop gevestigd ten bedrage van € 10.000 fiscaal niet in mindering kunnen worden gebracht van de overige inkomsten.

Ontsnappen aan aanslag geheime commissielonen
De aanslag geheime commissielonen is een sanctie die slechts in uitzonderlijke gevallen effectief wordt toegepast. De doelstelling is met name om nazicht te verrichten bij de inkomsten van de genieter. De wet laat aldus toe om te ontsnappen aan de aanslag in één van onderstaande situaties:

  • De genieter heeft de inkomsten vrijwillig en correct aangegeven

In geval de genieter deze inkomsten vrijwillig opneemt in de aangifte dan zal de aanslag niet worden toegepast. De ficheverplichting heeft namelijk als doelstelling om na te gaan of alle inkomsten correct werden aangegeven.

  • De onderneming draagt alsnog zorg voor een tijdige identificatie van de genieter

In geval de Administratie de genieter tijdig kan identificeren dan zal men ook hier de aanslag niet toepassen.  De identificatie dient te gebeuren binnen de periode van 2 jaar en 6  maanden te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Zo heeft de Administratie de mogelijkheid om de aanslag te vestigen binnen de wettelijke termijn van drie jaar.

2 - Verdoken meerwinsten

Het toepassingsgebied van de bijzondere aanslag is echter ruimer dan de niet verantwoorde kosten welke hierboven worden vermeld. Zo wordt algemeen aanvaard dat ook ‘verdoken meerwinsten’ (winsten die nergens in het boekhoudkundig resultaat werden opgenomen) eveneens kunnen worden getroffen door dergelijke bijzondere aanslag.

Het gaat hierbij dan om winsten die niet terug te vinden zijn - zogenaamde ‘zwarte omzet’ - maar welke wel kunnen aangetoond worden door de belastingdienst, en dus niet louter over bv. te snelle afschrijvingen (excedenten) of onderschattingen van de voorraad.

Deze verdoken meerwinsten zijn steeds belastbaar aan een percentage van 100%. Verder zal een latere spontane opname in de boekhouding niet volstaan om te ontsnappen aan de bijzondere aanslag.

Het belang van een bewijskrachtige boekhouding met verantwoordingsstukken, tijdig opgemaakte fiches en volledige aangifte van alle inkomsten is dan ook essentieel. Voor vragen en/of opmerkingen over je specifieke kosten of verantwoordingsstukken neem dan contact op met de je dossierbeheerder.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak