Uitgelicht

Nieuwe spelregels voor de coöperatieve vennootschap

Hoewel het niet letterlijk in de definitie van de coöperatieve vennootschap van art. 6:1 WVV terug te vinden is, gaf de minister recent aan (cfr de memorie van toelichting) dat vanaf 2020 de CV enkel nog kan met de echte coöperatieve spirit, en niet bijvoorbeeld voor vrije beroepers.

De “Coöperatieve spirit” is door Europa als volgt in een Verordening 1435/2003 gedefinieerd:

Een Europese coöperatieve vennootschap (hierna „SCE” genoemd) dient als voornaamste doel te hebben de voldoening van de behoeften van haar leden en/of de ontwikkeling van hun economische en sociale activiteiten, met inachtneming van de volgende beginselen:

— haar activiteiten dienen tot wederzijds voordeel van haar leden te strekken opdat elk van hen van de activiteiten van de SCE profijt kan trekken naar rata van zijn deelneming;

— de leden dienen tevens afnemer¸ werknemer of leverancier te zijn of op enige wijze bij de activiteiten van de SCE betrokken te zijn;

— de zeggenschap over de SCE dient op billijke wijze over de leden verdeeld te zijn, maar gewogen stemmen kunnen worden toegestaan, om rekening te houden met de bijdrage van elk afzonderlijk lid aan de SCE;

— de beloning van het geleende kapitaal en van de deelnemingen dient beperkt te zijn;

— de winst dient naar rata van de met de SCE verrichte activiteiten te worden verdeeld of aangewend ter voldoening van de behoeften van de leden;

— de toetreding mag niet kunstmatig worden beperkt;

— het batig saldo en de reserves dienen na ontbinding verdeeld te worden volgens het beginsel van de belangeloze verdeling, d.w.z. aan een ander coöperatief lichaam dat soortgelijke doelstellingen of doeleinden van algemeen belang nastreeft.

Ik denk dat een minderheid van de huidige CV’s echt in onder deze bepalingen valt. Wel dient aangestipt dat de typische benadering van de CVBA voor intreden en uittreden van vennoten thans ook mogelijk is in de BV (art 5:154 en 5:155). Omdat vanaf 1/01/2020 voor de oneigenlijke CV’s de dwingende bepalingen van de BV’s van toepassing zijn, riskeert dit onduidelijkheden te creëren. Het is aangewezen om voor de CV’s niet te wachten maar al in het voorjaar 2020 de omzetting naar een BV te organiseren om onduidelijkheden te voorkomen.

Wie hierover vragen heeft kan terecht bij BlueGround of bij zijn notaris.

Doe je zaak groeien.

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak