Uitgelicht

Share

Nieuwe taks op effectenrekeningen – vermoedelijk vanaf 2021

Weliswaar nog in voorontwerp, echter op dit ogenblik alvast reeds een ‘politiek akkoord’ binnen de ministerraad wat betreft de aangekondigde taks op effectenrekeningen als opvolger van de vernietigde regeling uit 2018.

Wat moet u zeker weten over het voorliggende ontwerp?

  • Het tarief van de heffing zou worden vastgesteld op 0,15% van de gemiddelde waarde van de effectenrekening, van zodra de waarde van de rekening meer bedraagt dan 1.000.000 EUR
  • Lees: een heffing van 1.500 EUR per schijf van 1.000.000 EUR
  • De heffing is van toepassing telkens beoordeeld per effectenrekening, en dus onafhankelijk van het aantal titularissen van de rekening.  Anders gesteld, een effectenrekening met waarde van 1 mio EUR is onderworpen aan de heffing, ongeacht deze effectenrekening op naam staat van 1 persoon, dan wel indien deze eigendom is in onverdeeldheid, bv van beide echtgenoten, broers en zussen, edm.
  • Keerzijde, meerdere afzonderlijke effectenrekeningen op naam van eenzelfde titularis dienen ook niet te worden samengeteld om te beoordelen of de heffing verschuldigd is. Kortom, heeft u 2 effectenrekeningen op uw naam van elk 600 KEUR is er geen taks verschuldigd. Voegde u deze beleggingen samen op 1 rekening echter …
  • Ook anders dan de vernietigde regeling, zal de heffing ditmaal ook verschuldigd zijn door rechtspersonen (vennootschappen, VZW’s, …) die titularis zijn van een effectenrekening met een waarde hoger dan 1 mio EUR.
  • En, uiteraard, een effectenrekening van een in België gevestigde titularis bij een buitenlandse  beleggingsinstelling zal onderworpen zijn aan de heffing. Daar de bank in dat geval geen inhouding van de taks zal kunnen uitvoeren, is het aan de Belgische titularis zelf om aangifte en betaling uit te voeren in dergelijk geval.
  • Tot slot, er wordt voorzien in een anti-misbruikbepaling. Deze moet voorkomen dat partijen de bestaande effectenrekeningen zouden opsplitsen, om zo onder de drempel van 1 mio te blijven.

De verwachting is dat deze nieuwe heffing zal ingaan retroactief per 01.01.2021, nu de inkomsten uit de heffing reeds werden begroot als toelage op de sociale zekerheid.

Afwachten nu of het ontwerp inhoudelijk nog wordt bijgestuurd, daar er in de huidige vorm nog de nodige betwistingen te verwachten zijn …   

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak