Uitgelicht

Share

Registratie UBO – deadline op 30 april 2021

UBO-registratie

Sinds de  wet van 18 september 2017 zijn  de wettelijke vertegenwoordigers en lasthebbers van vennootschappen, stichtingen, verenigingen verplicht om de uiteindelijke begunstigden te registreren in het zogenaamde UBO-register. 

Hierbij dienen onder andere de voornaam, naam, rijksregisternummer, informatie over de deelname (datum, stemrechten, aandelen, kapitaal)  te worden vermeld.

De uiterste deadline voor in regel stellen is uiterlijk 31.01.2021. Ondernemingen die dat eerder nog niet in orde brachten, kregen hier recent nog een herinnering aan. Na deze datum kunnen mogelijk administratieve sancties (boete van 250 tot 50.000 EUR) volgen.

Nieuw - aanvulling UBO-registratie – ten laatste tegen 30 april 2021

Met het Koninklijk Besluit van 23 september 2020 werden de zogenaamde UBO-registratie verplichtingen uitgebreid. Zo moet u nu ook onder meer bewijsstukken toevoegen in het register. Tot dusver was het voldoende om deze documentatie beschikbaar te houden voor eventuele controles.

Voor de UBO-registraties gedaan vóór 31 oktober 2020 dienen deze aanvullingen ten laatste tegen 30 april 2021 verplicht te worden ingegeven.

Daar we vaststellen dat zowel de oorspronkelijke UBO-registratie, alsook de uitgebreide verplichting met toevoegen bewijsstukken nog niet voor alle vennootschapsdossiers in orde is gebracht, herinneren we jullie hier nogmaals aan. Ga dus zeker na of er nog stappen dienen te worden ondernomen en neem hier gerust contact over op met je dossierbeheerder.

Welke bewijsstukken

Alle nodige documenten waaruit blijkt dat de geregistreerde informatie adequaat, nauwkeurig en actueel is.

Afhankelijk van de situatie kan het bijvoorbeeld gaan om de volgende documenten:

  • Aandelenregister vennootschap
  • Notariële akte
  • Aandeelhoudersovereenkomsten
  • Statuten

Deze documentatie kan enkel door de bevoegde overheden worden geconsulteerd.

Nieuw - groepsstructuren

Een tweede wijziging heeft betrekking op onrechtstreekse deelname via tussenliggende entiteiten. Het KB verplicht nu ook dat de deelnemingspercentages in deze entiteiten verplicht dienen te worden geregistreerd. In de praktijk laat de UBO-software nu toe dat deze deelnemingspercentages worden toegevoegd, wanneer ook de tussenliggende entiteit als UBO wordt geregistreerd.

Nieuw – voorafgaande registratie bij KBO

Eveneens nieuw is dat de uiteindelijke begunstigden van trusts, fiduciebeheerders en gelijkaardige constructies zich moeten inschrijven bij de kruispuntbank voor ondernemingen (KBO) alvorens ze zich kunnen registreren bij het UBO-register.
De UBO-software vereist immers steeds een KBO-nummer, om registratie van een entiteit en begunstigden mogelijk te maken.

Deadline

Voor informatieplichtigen geregistreerd vóór 11 oktober 2020:

  • Bewijsstukken toevoegen tegen uiterlijk 30 april 2021
  • Jaarlijkse bevestiging gegevens tegen uiterlijk 30 april 2021

Voor informatieplichtigen die geregistreerd vanaf 11 oktober 2020:

  • Bewijsstukken toevoegen tegen uiterlijk 30 april 2021.

We herinneren je dus graag aan de deadline van 30 april 2021 die voor veel begunstigden van toepassing is. Vergeet de nodige stappen niet te ondernemen om aan de verplichtingen te voldoen! Heb je nog vragen? Neem dan gerust ons eerder bericht over het UBO-register door of neem contact op met je dossierbeheerder, die helpt je graag bij het vervullen van de verplichting.

Doe je zaak groeien. 

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak