Nieuws

Share

UPDATE - Bijkomende fiscale maatregelen Covid-19

UPDATE Bijkomende fiscale maatregelen

De nieuwe fiscale wet van 23/07/2020 voert verschillende fiscale steunmaatregelen in genomen ter gevolge van de COVID-19 epidemie. Graag wensen wij je op de hoogte te stellen van de ingevoerde fiscale maatregelen. Je onthoudt alvast de volgende regelingen:

Investeringsaftrek van 25 %

Zelfstandigen en vennootschappen die investeringen doen tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020 genieten hiervoor uitzonderlijk een investeringsaftrek van 25 %. Concreet, via een eenmalige fiscale aftrek kan je een 25% het geïnvesteerde bedrag afzetten tegen de belastbare winst.

We vatten de belangrijkste voorwaarden even samen:  Investeringen in activa die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Uitsluitend worden gebruikt voor het beroep
 • Worden afgeschreven op een termijn van minimaal 3 jaar
 • In nieuwe staat verkregen of tot stand gebracht
 • In de periode tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020

=> Eenmalige verhoging van 8 tot 25 % van de investering aftrekbaar

Bij onvoldoende winst mag de aftrek ook in volgende twee belastbare tijdperken gebeuren.

Vrijstelling doorstorten bedrijfsvoorheffing voor personeel

Voor werkgevers die een deel van hun werknemers tijdelijk werkloos hebben gesteld  is het mogelijk om een verlaging van bedrijfsvoorheffing te bekomen.

In overzicht:

Werkgevers die beroep deden op technische werkloosheid:

 • voor een deel van de werknemers
 • tussen 12 maart 2020 en 31 mei 2020
 • gedurende een onderbroken periode van 30 dagen
 • Vrijstelling ten belope van 50 % van het verschil tussen de bedrijfsvoorheffing van de maanden juni, juli, augustus 2020 (dus over de wel actieve medewerkers) en de bedrijfsvoorheffing van de maand mei moet niet worden doorgestort.

Ga dus zeker na of het mogelijk is om deze vrijstelling aan te vragen.

Tax shelter

Via de tax shelter regeling wordt er voorzien in een belastingvermindering van 20 % voor investeringen gedaan in getroffen vennootschappen.

In overzicht:

 • er moet sprake zijn van een omzetdaling van 30 % (versus zelfde periode 2019)
 • in de periode van 14 maart 2020 en 30 april 2020 
 • en er wordt nu beslist tot een kapitaalverhoging via een inbreng in contanten
 • door derden of door bestaande aandeelhouders of bedrijfsleiders
 • tot een bedrag van maximaal 250.000EUR

=> de investeerder geniet een belastingvermindering van 20 % van de geïnvesteerde kapitalen, welke aftrek overdraagbaar is over 3 jaar

Belastingvermindering voor giften in 2020

Ook schenkingen aan erkende instellingen wordt fiscaal gunstiger.

Zowel het maximumbedrag als de belastingvermindering wijzigen:

Belastingvermindering per gift: 60% (i.p.v. 45% voordien)

Maximale giften: 20 % van het gezamenlijk belastbaar inkomen (i.p.v. 10%)

Consumptiecheck

Om de horeca, kleinhandel, cultuur en sportsector te ondersteunen wordt de toekenning van consumptiecheques fiscaal aangemoedigd. Je kan je medewerkers dergelijke cheques overhandigen als fiscaal gunstig ‘extraatje’ bovenop het reguliere salaris.

In hoofdlijnen:

 • cheque op naam, en te vermelden in de salarisadministratie
 • cheque niet omruilbar in geld, maar bestemd voor gebruik in horeca, cultuur of kleinhandel
 • voor een bedrag van jaarlijks maximaal 300 EUR/werknemer (Minimaal 10 EUR/cheque)

voor de werknemer: volledig vrij van belasting en sociale premie

voor de werkgever: 100 % aftrekbaar

Receptiekosten

Ten slotte wordt ook de regeling van receptiekosten tijdelijk aangepast. In regel geldt voor ‘kosten van onthaal en receptie’ een aftrekbeperking tot 50%. Voor gemaakte kosten gedaan tussen 08/06/2020 en 31/12/2020 geldt evenwel een afwijkende regeling.

In overzicht:

 • alle kosten gemaakt door onderneming m.o.o. onthaal van klanten of relaties 
 • gemaakt over de periode 08/06/2020 tot 31/12/2020

=> 100 % aftrekbaar

Ga dus zeker na of het de moeite loont om voorziene receptiekosten van volgend jaar eventueel te vervroegen om te genieten van deze gunstmaatregel!

 

_______________________________________

 

 

 

 

________________________________________

Gedateerde versie van 2 september

Het standaardtarief van de investeringsaftrek bedroeg voor kmo's 20% in 2018 en 2019. Vanaf aanslagjaar 2021 (wat meestal overeenkomt met investeringen in 2020) geldt terug het 'oude' standaardtarief van 8%.

Eenmalige aftrek

Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2021, gelden de volgende percentages.

Natuurlijke personen

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen maar die nog verkregen of tot stand gebracht werden van 01/01/2019 tot 31/12/2019 gelden de volgende tarieven:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 20%
 • digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als kmo onder het WVV: 20%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • andere investeringen: 20%

 

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen en die verkregen werden of tot stand gebracht vanaf 01/01/2020 zijn de tarieven als volgt:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
 • digitale investeringen op voorwaarde dat de natuurlijke persoon kwalificeert als kmo onder het WVV: 13,5%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • andere investeringen: 8%

 

Alle vennootschappen (ongeacht hun omvang)

Vennootschappen genieten van de volgende investeringsaftrekken:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen, rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen verkregen: 13,5%
 • investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten: 3%

 

Vennootschappen die hebben gekozen voor het belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling, mogen dit niet combineren met de investeringsaftrek voor octrooien en voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling. De vennootschap moet dus het ene of het andere kiezen.

Kmo's

Bovenop de investeringsaftrek voor vennootschappen hierboven vermeld, kunnen vennootschappen die kwalificeren als kmo volgens de normen van het WVV ook nog genieten van de volgende aftrekken:
Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen maar die nog verkregen werden of tot stand gebracht van 01/01/2019 tot 31/12/2019:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 20%
 • digitale investeringen: 20%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • alle andere investeringen: 20%

 

Voor investeringen die onder aanslagjaar 2021 vallen en die verkregen werden of tot stand gebracht in 2020 zijn de tarieven als volgt:

 • octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen: 13,5%
 • digitale investeringen: 13,5%
 • investeringen in beveiliging: 20,5%
 • alle andere investeringen: 8%

 

Vennootschappen die uitsluitend winst uit zeescheepvaart verkrijgen
Deze vennootschappen genieten een investeringsaftrek van 30% op investeringen in zeeschepen.

Gespreide aftrek

Als u op de eerste dag van het belastbaar tijdperk verbonden aan aanslagjaar 2021 (als u uw boekhouding voert per kalenderjaar is dat 1 januari 2020) minder dan 20 werknemers tewerkstelt, dan kan u er voor kiezen om de investeringsaftrek voor investeringen in dat belastbaar tijdperk te spreiden over de afschrijvingsperiode van die activa. Als u daarvoor kiest, dan is de investeringsaftrek voor die activa gelijk aan 10,5% van de afschrijvingen die voor elk belastbaar tijdperk van die periode worden aangenomen.

De gespreide aftrek bedraagt zelfs 20,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tijdens het belastbaar tijdperk zijn verkregen of tot stand gebracht. Dit geldt zowel voor natuurlijke personen als voor vennootschappen.

Aanvraag attesten

Een attest voor milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving - Afdeling Partnerschappen met besturen en maatschappij, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, tel. 02/553.85.03, e-mail: attest-OenO.omgeving@vlaanderen

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tel. 081/64.95.92,  www.environnement.wallonie.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Een attest voor energiebesparende investeringen kunt u, naargelang de plaats van de investering, aanvragen bij:

Het Vlaams Gewest: Vlaamse Overheid, Vlaams Energieagentschap, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel, tel. 02/553.46.00, www.energiesparen.be

Het Waals Gewest: Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Département de l'Energie et du Bâtiment durable, Rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes, tel. 081/48.64.31, www.energie.wallonie.be

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86/C3000, 1000 Brussel, tel. 02/775.75.75, www.leefmilieu.brussels

Doe je zaak groeien.

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak