Corona

/
Directe belastingen en btw

Share

Vervroegde verliescompensatie - impact 2019

Wie winst had in 2019 en verlies verwacht voor 2020 leest best even verder. Voor je aangifte over boekjaar 2019 is er een corona-maatregel die al je aandacht verdient. Uitzonderlijk kan het geraamde verlies van 2020 jouw fiscaal resultaat van 2019 verminderen. Let wel: als je gebruik wil maken van deze regeling, moet je daar nu al initiatief voor nemen.

Concreet

In de Personenbelasting kunnen zelfstandigen en vrij beroepers het verlies dat ze in 2020 verwachten -ingeschat op jaarbasis- nu reeds verrekenen met de winsten of baten van 2019. Voorzichtigheid is daarbij wel aan de orde,  want bij een (grote) overschatting worden er sancties voorzien in de vorm van een belastingvermeerdering.

Praktisch gezien moet je eerst zicht krijgen op de resultaten van 2020. En dus ook een prognose stellen wat betreft de laatste maanden van het jaar.

Vervolgens dient te worden verzocht om een verliescompensatie, via een bijzonder aanvraagformulier dat vandaag helaas nog niet beschikbaar is. Daar het aangifteformulier reeds gepubliceerd is, mogelijk reeds werd ingestuurd, zal dit niet zelden dienen te gebeuren via separate aangifte.

In de Vennootschapsbelasting bestaat een gelijkaardige regeling. Voor één boekjaar dat afsluit tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020 kan de vennootschap nu reeds een vrijgestelde reserve aanleggen ten belope van het verwachte verlies van het eerstvolgende belastbaar tijdperk. Concreet, te voorzien dus in de eerstdaags goed te keuren fiscale aangifte 2019 – aanslagjaar 2020, voor de ondernemingen welke afsluiten op 31.12.2019.

Merk daarbij op:

  • Dat de nodige sancties (verhogingen) worden voorzien in geval van grove overschatting van het verlies
  • Dat de zo aan te leggen vrijgestelde reserve is gelimiteerd tot maximaal 20 miljoen euro
  • Dat er voorzien is in een uitsluiting voor vennootschappen die in de periode van 12 maart 2020 tot en met de indiening van de aangifte voor het aanslagjaar 2021 overgaan tot of: * het verkrijgen van eigen aandelen, * de toekenning of uitkering van dividenden * kapitaalvermindering of uitkering van het eigen vermogen, dan wel reeds een statuut onderneming in moeilijkheden genoten.
  • Dat niet dient voldaan te worden aan de onaantastbaarheidsvereiste. En de toewijzing dus mogelijk is louter in de fiscale aangifte, mocht reeds een jaarrekening goedgekeurd en gedeponeerd zijn.

 

Door deze vervroegde verliesaftrek wil de overheid de ondernemingen die door de coronacrisis geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen ondersteunen en wenst men de solvabiliteit en het eigen vermogen van de vennootschappen te versterken. De saldi van afrekeningen van de belastingen over het voorbije boekjaar kunnen hierdoor immers positief beïnvloed worden.

De klanten die mooie winst hadden het afgelopen jaar, maar thans vooral verlies maken, beoordelen best op korte termijn of gebruik van deze regeling zinvol is. BlueGround houdt zich vervolgens graag bereid om samen met jou dit gunstregime optimaal te hanteren.

Doe je zaak groeien.

Al meer dan 48 jaar lang begeleidt en adviseert BlueGround bedrijven en ondernemers op het vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kom nu te weten hoe wij jouw zaak versterken.

Plan een afspraak