Waarom wordt een kopie van mijn identiteitskaart gevraagd door mijn accountant?

De Belgische antiwitwaswetgeving is in voege sinds 2006 als implementatie van een Europese richtlijn. De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wil voorkomen dat een crimineel vermogen via een witwasoperatie de legale economie infiltreert.

De antiwitwaswetgeving is niet alleen bedoeld voor banken, verzekeraars en notarissen, maar ook voor accountants, boekhouders, consultants en bedrijfsrevisoren. Zij zijn verplicht om de identiteit van hun zakenrelaties vast te stellen. Een kopie van de identiteitskaart wordt in het kader hiervan opgevraagd.

Om een cliënt te kunnen identificeren dient BlueGround steeds in het bezit te zijn van:

  • Een geldige identiteitskaart (ID) van de lasthebber of opdrachtgever
  • Een lijst van de bestuurders / zaakvoerders
  • De gecoördineerde statuten
  • De vertegenwoordigingsbevoegdheid
  • Een verklaring over de uiteindelijke begunstigde(n). Hierin worden de rechtspersonen en de natuurlijke personen aangeduid die meer dan 25 % van de aandelen of stemrechten van de vennootschap bezitten of dit rechtstreeks of onrechtstreeks controleren. Ook van deze uiteindelijk begunstigden is een ID vereist.

Indien de cliënt een natuurlijk persoon is, is enkel de identiteitskaart van de lasthebber uit bovenstaande opsomming van toepassing. De privacywet moet hierbij worden nageleefd en het is daarom verboden om meer gegevens te registreren dan noodzakelijk is voor identificatie en controledoeleinden.

Vanuit de beroepsinstituten van de boekhouders, accountants en bedrijfsrevisoren (respectievelijk BIBF, IAB en IBR) wordt strikt toegezien op het naleven van de regelgeving hieromtrent.

U kunt ons helpen door, als u langskomt op ons kantoor, spontaan uw identiteitskaart even door te geven aan het onthaal. Dan hebben we steeds een kopie van uw actuele kaart. Bedankt.