Vandaag komen we vaak tegen dat in een vennootschap dezelfde persoon meerdere petjes opheeft. Vaak treedt hij/zij op als bedrijfsleider en nog een keer als vaste vertegenwoordiger van zijn managementvennootschap. Wat vandaag ook vaak voorkomt is de cascade waarbij een vennootschap als vaste vertegenwoordiger een andere vennootschap benoemt, die in een volgende stap een natuurlijk persoon als vast vertegenwoordiger aanduidt. Zeker in NV’s durft het vandaag gebeuren dat u dan vergadert met uzelf, in meerdere hoedanigheden. Vanaf 1 januari 2020, met het invoege treden van de dwingende bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wijzigen de spelregels.

Cascades zijn niet meer mogelijk (art 2:55 WVV): Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Ditzelfde artikel stelt ook dat een benoemde vaste vertegenwoordiger niet al in eigen naam al kan zetelen in het betreffende bestuursorgaan, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder. Dit cascadeverbod en cumulverbod kan ook een impact hebben op de vergoedingsstromen.

Vanaf 1/01/2020 is ook duidelijk gesteld dat de regels inzake belangenconflicten voor zaakvoerders en leden van het bestuursorgaan in voorkomend geval ook toepassing vinden op de vaste vertegenwoordiger.

Tenslotte mag de rechtspersoon de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
In heel wat vennootschappen is er dus nog werk aan de winkel, uiterlijk 31/12/2019.

Neem tijdig contact met BlueGround om dit in orde te helpen brengen.